Cookie beleid KV Madjoe

De website van KV Madjoe is in technisch beheer van KorfbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huisregels & Gedragscodes

Huisregels & Gedragscodes

Madjoe vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor zijn leden en vrijwilligers belangrijk. Wij hebben daarom huisregels opgesteld en staan achter de gedragscodes van het NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport dat daar onderdeel van is. De regels zoals Madjoe die hanteert zijn hieronder opgesteld.


Algemeen

 • Korfbal is een teamsport en een team vorm je met medespelers en begeleiding;
 • Kritiek leveren kan, maar dan alleen op een opbouwende, positieve manier;
 • Respecteer elkaar, ook als het eens niet meezit;
 • Gedraag je, zoals je zou willen dat je tegenstander zich gedraagt ten opzichte van jou;
 • Sport en strijd horen bij elkaar, eerlijke strijd mag!
 • Zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd, hij of zij is niet de vijand;
 • Spelers doen vaak meer fout dan de scheidsrechter;
 • Aanmoedigen? Ja graag! Opjutten? Nee, dank u!
 • Laat iedereen de rol vervullen die tijdens de wedstrijd bij hem of haar hoort.


Accommodatie/Sporthal

 • Gebruik meubilair, materiaal, ruimtes etc waarvoor het bedoeld is;
 • Rommel opruimen? Dat is toch vanzelfsprekend;
 • Houdt je aan de sporthal regels zoals: geen straatschoenen in de sporthal;
 • Zaalwacht is hierin bepalend.


Social Media/website

 • De informatie op onze website is leidend;
 • Voor de AVG volgen wij ons foto- en social media beleid. Zie hiervoor ons Privacy beleid & Protocol.


Rook en alcoholbeleid

 • Nix 18!
 • Onze accommodatie is geheel rookvrij.


Daarnaast staan wij achter de gedragscodes van het NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport dat daar onderdeel van is. De regels zoals Madjoe die hanteert zijn hieronder opgenomen. Zie voor verdere informatie en animaties de site van Centrum Veilige Sport. Bron: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes

Zie hieronder de gedragscodes uitgewerkt voor de volgende rollen:
 • De sporter
 • Een trainer, coach of begeleider
 • Een scheidsrechter of official
 • Een bestuurder, commissielid of vrijwilliger

De sporter:
 • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
 • Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.
 • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

Een trainer, coach of begeleider:
 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de geldende veiligheidsnormen en -eisen.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Overleg een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Een scheidsrechter of official:
 • Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
 • Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).
 • Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.
 • Is zich bewust van de risico's van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond.

Een bestuurder, commissielid of vrijwilliger
 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
 • Is dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
 • Is open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
 • Is betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 • Is zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
 • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften van meer dan 50 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders - opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.
 • Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, vrijwilligers, supporters en anderen.
 • Spant zich in om te werken met integere vrijwilligers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.
 • Is zich bewust van de risico's van matchfixing en handelt hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!